9/9/2011 Otto Eldred Varsity vrs Elk County Christian - bartbarton